Vedtægter for foreningen ” Barnets stemme Vejle”.
§1 Navn og tilhørsforhold.

§ 1.1 Foreningens navn er ” Barnets stemme Vejle”.

§ 1.2 ”Barnets stemme Vejle” har hjemsted i Vejle Kommune.

§2 Formål.

§2.1 Foreningen vil med kunst, forskning og sociale aktiviteter sætte fokus på de mest udsatte børn.
Formålet er at skabe nye sociale løsninger og medvirke til, at udsatte børn får de samme muligheder som andre i deres barndom. Foreningen samarbejder med lokale foreninger og organisationer om at samle midler ind til at støtte udsatte børn i foreningens lokalområde.

§3 Medlemskab.

§3.1 Foreningen optager medlemmer der betaler kontingent og som godkender foreningens vedtægter og
formål.

§4 Årsmødet.

§4,1 Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
§4.2 Bestyrelsen indkalder til Årsmødet med mindst 14 dages varsel. Ordinært Årsmøde afholdes hvert år i
marts måned.
§4.3 Dagsorden for Årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning og godkendelse deraf.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent, samt godkendelse deraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før årsmødet.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
§4.4 Alle beslutninger på Årsmødet træffes ved almindelig flertal med undtagelse af vedtægtsændringer og
beslutning om foreningens opløsning.
§4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

§5 Bestyrelsen.

§5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges på Årsmødet.
§5.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
§5.3 Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
§5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med Forperson og Kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

§6 Tegningsret.
§6.1 Foreningen tegnes af Forpersoneen og Kassereren.

§7 Kontingent.

§7.1 Det årlige kontingent godkendes af Årsmødet.

§8 Vedtægtsændringer.
§8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af Årsmødets fremmødte medlemmer.

§9 Ekstraordinær Årsmøde.
§9.1 Indkaldelse af ekstraordinært Årsmøde sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 del
af medlemmerne skriftligt har begæret dette til bestyrelsen. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.

§10 Regnskab og økonomi.
§10.1 Regnskabsåret er fra 1.1 til 31.12.
§10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest
14 dage før det ordinære Årsmøde.
§10.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets slutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde
sted, når revisoren ønsker det.
§10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11 Opløsning.
§11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på det ekstraordinære Årsmøde.
§11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Således vedtaget på det stiftende møde d. 15.11.19.
Sanne Juhler Hansen
Sofievej 10 , 6 sal tv
7100 Vejle
Forperson.

Jørn Hansen
Sofievej 10 , 3 sal tv
7100 Vejle
Kasserer.

Charlotte Bakkemose
Bestyrelsesmedlem
Onlinemindevej 44
8722 Hedensted

Laila Elkjær
Bestyrelsesmedlem
Vardevej 94, 7100 Vejle

Lone Pontoppidan Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Ringdams Koppel 113, 7100 Vejle

Lone Hansen
Bestyrelsesmedlem
Haraldsgade 5 st. tv. 7100 Vejle